Znanstvenici Znanstveni savjetnici Jasna Čapo Žmegač

 

prof. dr. sc. Jasna Čapo Žmegač
znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

e-mail: capo@ief.hr

Osobni podaci:
rođena 19. travnja 1961. u Zagrebu

Obrazovanje:
1984. Diplomirala etnologiju i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1984-1990. Poslijediplomski studij iz antropologije i demografije na University of California, Berkeley; doktorirala 1990. na istom Sveučilištu

Poslijedoktorske stipendije, usavršavanja, istraživačke stipendije:
1995. studijski boravak na Fakultetu društvenih znanosti u Strasbourgu na temelju četveromjesečne stipendije Francuske vlade (projekt “Identiteti u mijeni”)
1996. studijski boravak na Sveučilištu u Beču na temelju dvomjesečne stipendije Austrijske vlade (projekt “Povijest obitelji u Hrvatskoj”)
2001-2002. studijski boravak na Institutu za europsku etnologiju Univerziteta u Münchenu i terensko istraživanje među hrvatskim migrantima na temelju jedanaestomjesečne stipendije njemačke Zaklade Alexander-von-Humboldt (projekt “Hrvatski ekonomski migranti u Münchenu”)
2008. jednomjesečni studijski boravak na Institutu za slavistiku na Humboldtovu sveučilištu u Berlinu na temelju stipendije njemačke Zaklade Alexander-von-Humboldt

Domaći i međunarodni projekti:
1996-2002. voditeljica istraživačke teme "Etnografija Hrvata: etnografija Hrvatske i Hrvata u dijaspori" i direktorica programa trajne istraživačke djelatnosti Instituta za etnologiju i folkloristiku (naslov programa: "Etnografija Hrvata: tradicija, folklor, identitet") (financijer MZOS)
1997-1998. Projekt istraživanja izbjeglica u Hrvatskoj (financijer Otvoreno društvo Hrvatska)
2002-2006. voditeljica projekta “Etnografija suvremene svakodnevice i procesi identifikacije” pri Institutu za etnologiju i folkloristiku (financijer MZOS)
2004-2005. suradnica na bilateralnom hrvatsko-slovenskom projektu “Populacijska dinamika na hrvatsko-slovenskoj granici” (financijeri DAAD-MZOS)
2004-2006. savjetnica za Hrvatsku na europskom projektu “Kinship and Social Security”, projekt financira Europska Unija, Special targeted research or innovation project- Sixth Framework Programme Priority 7
2007–2013. voditeljica projekta “Suvremeni kulturni tijekovi i oblikovanje zajednica i identiteta” (financijer MZOS)
2010-2011. voditeljica bilateralnog projekta “Return Migration from Germany to Croatia. Historical and current aspects“ (financijer DAAD-MZOS)
2013-2014. Voditeljica projekta “Hrvatska dijaspora: mogućnosti i oblici povratka u domovinu” (financijer Državni ured za Hrvate izvan Hrvatske)
2014-2018. Voditeljica projekta “City-making: space, culture and identity” (financijer HRZZ).

Posao i administrativne funkcije:
1986. – danas zaposlena u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, od 2006. u trajnom zvanju znanstvene savjetnice
1996. – 2013. članica Znanstvenog vijeća Instituta
1996. - danas članica Upravnog vijeća Instituta

Nastavnička djelatnost u zemlji:
1991-1993. predavala na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kolegij “Uvod u etnologiju/kulturnu antropologiju”)
1997. – danas predaje na doktorskom studiju Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (kolegiji “Obitelj i lokalna zajednica” i “Antropologija migracija”)
1997-1999. predavala na studiju novinarstva Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (kolegij "Hrvatski narod-etnosociološka struktura i razvitak")
1997–2008. predavala na preddiplomskom studiju sociologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (kolegij “Kulturna antropologija”)
2006. – danas predaje na poslijediplomskom studiju Hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (kolegij “Kulturnoantropološke studije hrvatske kulture i identiteta”)
2006. – danas predaje na doktorskom studiju Povijest stanovništva na Sveučilištu u Dubrovniku (kolegij “Modeli obitelji”)
U listopadu 2006. izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na Hrvatskim studijima u Zagrebu.
Sudjelovala u izradi koncepcije diplomskog studija sociologije, smjer kulturna antropologija na Hrvatskim studijima u Zagrebu (2008.).
Mentorirala pedesetak diplomskih, pet magistarskih i sedam doktorskih radnji; mentorirala desetak novaka u matičnom Institutu; članica povjerenstava za obranu disertacije na sveučilištima u Zagrebu, Kopru, Ljubljani, Melbourneu i Parizu.
Suautorica sveučilišnog udžbenika Etnografija. Svagdan i blagdan hrvatskoga puka (1998) i suurednica sveučilišnog priručnika Etnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja (2006).

Gostujuća predavanja u inozemstvu:
2000. pozvani predavač (Professeur invité) na Université de Provence Aix-Marseille I
2002. pozvani predavač na Institut für Europäische Ethnologie, Universität Wien (jednosemestralni kolegij “Anthropology of transnationalism”)
2003. pozvani predavač na poslijediplomskom studiju socijalne antropologije na Institutum studiorum humanitatis u Ljubljani (jednosemestralni kolegij “Antropologija migracija i transnacionalizma”)
2014. pozvani predavač (Professeur invité) na Université de Toulouse Le Mirail
Pojedinačna gostujuća predavanja na sveučilištima u Parizu, Tübingenu, Münchenu, Grazu, Berlinu, Ljubljani, Parizu, Bordeauxu, Melbourneu.

Uredništva:
1990-1997. glavna urednica časopisa Hrvatskog etnološkog društva Etnološka tribina
1992-2001. glavna urednica hrvatske redakcije Demosa, međunarodne sekundarne publikacije za etnologiju i folkloristiku
1999. – 2008. suurednica časopisa Narodna umjetnost: Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku
2001. – 2010. suurednica biblioteke Etnologija i antropologija, pri izdavačkom poduzeću Jesenski i Turk u Zagrebu
2002. – 2008. članica međunarodnog uredništva biblioteke Progress in European Ethnology, izdavač Ashgate, Velika Britanija
Članica međunarodnog izdavačkog savjeta časopisa Traditiones (Ljubljana); Ethnologia Balkanica (München), Anthropology (Sofija) te recenzentskog odbora časopisa Journal of Immigrant and Refugee Studies (Routledge)

Nagrade:
1986. Allan Sharlin Memorial Award, Berkeley (prijedoktorska nagrada za rad u području povijesne demografije)
1998. Državna nagrada za znanost za knjigu-sveučilišni udžbenik Etnografija. Svagdan i blagdan hrvatskoga puka (u suautorstvu, izdavač Matica hrvatska).
2008. Godišnja nagrada Hrvatskog etnološkog društva “Milovan Gavazzi” za iznimna etnološka postignuća u 2007. godini

Sudjelovanja na konferencijama (izbor):
Sudjelovala na pedesetak konferencija u zemlji i u inozemstvu.

Organizacija konferencija:
1998. Međunarodna konferencija u povodu 50. Obljetnice Instituta za etnologiju i folkloristiku “Where does the Mediterranean begin?”, Zagreb, listopad 1998.
2004. 8. Kongres Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore, Marseille, 26.-30. travanj 2004. (s J. Leal organizacija sekcije “Challenging the Nation-State: Migration, Multiculturalism and Transnationalism”)
2009. Međunarodna konferencija “From Place to Non-Place: Reconceptualizing Spaces and Cultures in Interdisciplinary Perspective”, Zagreb, 24 -25. rujan 2009. (org. s V. Gulin Zrnić i I. Pleše)
2009. Međunarodna konferencija “Incorporating Coethnic Migrants – a Comparative Perspective”, München, 11-13. lipanj 2009. (org. s Christian Voß i Klaus Roth)
2012. Međunarodna konferencija “Imagining and Doing Diaspora: Southeast European Perspectives”, Zagreb, 16-17. travanj 2012. (org. s Ulf Brunnbauer)
2013. Koncepcija godišnjega skupa Hrvatskog etnološkog društva: Identiteti između zbilje i naracije: višestrukost, mijene, prijepori, lipanj 2013.
2015. 12. Međunarodni kongres SIEF-a (International Society for Ethnology and Folklore), Zagreb, lipanj 2015. (predsjednica Programskog i Organizacijskog odbora Kongresa).

Plenarna izlaganja:
8. Kongres Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF), Marseille, 26.-30. travanj 2004.
Konferencija Njemačkog etnološkog društva (Deutsche Gesellschaft f. Volkskunde) “Grenzen & Differenzen. Zur Macht sozialer und kultureller Grenzziehungen” Dresden, 25.-28. listopad 2005.
5. Kongres International Association of Southeast European Anthropology (InASEA) Ankara, 22 – 24 svibanj 2009.
Međunarodna konferencija Kultura, identitet, politika: Znanstveni skup u čast Dunji Rihtman-Auguštin, Zagreb, 25-27. listopad 2012.

Članstva u profesionalnim udrugama i međunarodnim odborima:
Hrvatsko etnološko društvo (članica Odbora u raznim periodima)
Société internationale d’ethnologie et de folklore (od 2011. članica Izvršnog odbora)
Association d’anthropologie méditerranéenne
International Association for Southeast European Anthropology
European Association of Social Anthropologists
American Anthropological Association
Hrvatsko muzejsko društvo

Recenzentski poslovi:
Recenzirala znanstvene projekte i programe studija za Slovensku i Kanadsku istraživačku agenciju, Austrijsku, Švicarsku i Islandsku fundaciju za znanost, MZOS RH-a, Unity for Knowledge Fund, Erste Fellowship for Social Researchers, UNESCO i švicarski Regional Research Promotion Programme.
Recenzirala znanstvene radove za domaće i strane časopise: Journal of the Royal Anthropological Institute (former Man), Anthropological Notebooks, Ethnologia Balkanica, Traditiones, The Journal of Immigrant & Refugee Studies, Dve domovine, Migracijske i etničke teme, Narodna umjetnost, Etnološka tribina, Studia ethnologica croatica, Društvena istraživanja, Revija za sociologiju, Historijski zbornik, The History of the Family, Collegium Anthropologicum, Kroatologija.

Istraživačke teme:
antropologija migracija i transnacionalizma, prisilne migracije, ekonomske migracije, konstrukcija identiteta u migraciji, hrvatska dijaspora i povratništvo, povijest obitelji, pučka religioznost i običaji, povijest hrvatske etnologije

Bibliografija:
Autorica pet knjiga, suurednica sedam zbornika radova, autorica šezdesetak znanstvenih radova od kojih je tridesetak objavljeno u inozemstvu u časopisima ili u zbornicima (na engleskom, francuskom, njemačkom, španjolskom, bugarskom i ruskom). Suurednica izdanja radova hrvatskih etnologa na njemačkom, engleskom i francuskom jeziku objavljenih u inozemstvu. Godine 2007. objavila knjigu Strangers Either Way: The Lives of Croatian Refugees in Their New Home (izdavač Berghahn Books, New York, uvrštena u Outstanding Academic Titles po izboru časopisa Choice).

Bibliografija
Bibliografija CROSBI
Strangers Either Way - najava američkog paperback izdanja (lipanj 2011)