Novosti Sve novosti
02.02.2011.

Natječaj za izbor ravnatelja Instituta

Na temelju odredbe članka 30. Statuta Instituta za etnologiju i folkloristiku, a u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Instituta 27. siječnja 2011. godine, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor ravnatelja Instituta za etnologiju i folkloristiku, Šubićeva 42, Zagreb.

Ravnatelj Instituta se bira na 4 godine.
Ravnatelj može biti osoba koja je hrvatski državljanin i ispunjava uvjete najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Pristupnici na natječaj moraju pisanoj prijavi priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedećih dokumenata:
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- životopis
- odluku o izboru ili dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje
- potvrdu o duljini radnog staža (presliku radne knjižice)
- uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak.

Uz dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta pristupnici moraju priložiti svoj Plan rada i razvoja Instituta za etnologiju i folkloristiku te ga javno izložiti.

Rok za prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od objave u Narodnim novinama, dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Instituta za etnologiju i folkloristiku (dan objave: 2. veljače 2011. godine).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu: Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Šubićeva 42, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja Instituta«.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

O rezultatu izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Institut za etnologiju i folkloristiku