O Institutu Natječaji

Natječaji

INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU

Šubićeva 42, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@ief.hr

Na temelju odluke Znanstvenog vijeća Instituta za etnologiju i folkloristiku od
21. prosinca 2016. godine, a u skladu s člankom 40. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 63/11,
94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH i 60/15- OUSRH) i člankom 48. Statuta Instituta, te na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 10. studenog 2016. godine (Klasa: 640-02/16-03/00013), Institut za etnologiju i folkloristiku raspisuje

NATJEČAJ

za popunu suradničkog radnog mjesta

 

-        suradničko radno mjesto poslijedoktoranda na projektu Transformativnost i perspektive rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj: koncepti, učinci i simbolika, na istraživanju o obrazovanju učenika strukovnih škola te procesima klasne re-produkcije; znanstveno područje humanističke i društvene znanosti, uža specijalnost: antropologija rada, antropologija obrazovanja; 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, najdulje do četiri godine

 

Uvjeti za pristupnike: pristupnici moraju ispunjavati uvjete za izbor propisane odredbom čl. 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH i 60/15- OUSRH) Prednost imaju kandidati s iskustvom istraživanja u području kulture rada i radništva i antropologije obrazovanja.

 

Uz pisanu prijavu svi kandidati moraju priložiti: potvrdu o stečenem stupnju doktora znanosti, životopis s opisom dosadašnjeg rada i bibliografiju.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: 30 dana od njegove objave u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. Prijave s propisanom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za etnologiju i folkloristiku, Šubićeva 42, 10 000 Zagreb (uz naznaku: prijava na natječaj – uz naznaku radnog mjesta na koji se prijava podnosi).

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpuna i nepravovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima izbora pristupnici na natječaj bit će obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.