O Institutu Natječaji

Natječaji

INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU

Šubićeva 42, 10 000 Zagreb

E-mail:institut@ief.hr


Na temelju odluke Znanstvenog vijeća Instituta za etnologiju i folkloristiku od 30. svibnja 2017. godine, a u skladu s člankom 40. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH i 60/15- OUSRH) i člankom 48. Statuta Instituta, te na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 12. svibnja 2017. godine (Klasa: 640-02/17-04/00074, Urbroj: 533-19-17-0002), Institut za etnologiju i folkloristiku raspisuje

NATJEČAJ

za popunu znanstvenog radnog mjesta

- znanstveno radno mjesto znanstveni/a savjetnik/ca, drugi izbor (trajno zvanje) u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, uža specijalnost: etnomuzikologija - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme;


Uvjeti za pristupnike: pristupnici moraju ispunjavati uvjete za izbor propisane odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH i 60/15- OUSRH) te Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za etnologiju i folkloristiku. Prednost imaju kandidati s ekspertizom u povijesti etnomuzikoloških istraživanja. Uz pisanu prijavu svi kandidati moraju priložiti: životopis s opisom dosadašnjeg rada, presliku Odluke o posljednjem izboru u znanstveno zvanje, bibliografiju te ispunjeni Obrazac – „dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta“.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: 30 dana od njegove objave u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. Prijave s propisanom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za etnologiju i folkloristiku, Šubićeva 42, 10 000 Zagreb (uz naznaku: prijava na natječaj – uz naznaku radnog mjesta na koji se prijava podnosi).

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpuna i nepravovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima izbora pristupnici na natječaj bit će obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.