O Institutu Natječaji

Natječaji

INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU

Šubićeva 42, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@ief.hr

 

Na temelju odluke Znanstvenog vijeća Instituta za etnologiju i folkloristiku od 3. kolovoza 2017. godine, a u skladu s člankom 40. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH i 60/15- OUSRH) i člankom 48. Statuta Instituta, te na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. srpnja 2017. godine (Klasa: 640-02/17-04/00113, Urbroj: 533-19-17-0002), Institut za etnologiju i folkloristiku raspisuje

NATJEČAJ

 

za popunu slobodnih sistematiziranih znanstvenih radnih mjesta

 

I. znanstveno radno mjesto znanstveni/a suradnik/ca, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana folkloristika, uža specijalnost: književnoantropološki aspekti usmene književnosti - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme;

 

II. znanstveno radno mjesto znanstveni/a savjetnik/ca, prvi izbor  u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, uža specijalnost: urbana antropologija - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme;

 

III. znanstveno radno mjesto viši znanstveni/a suradnik/ca u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana folkloristika, uža specijalnost: povijest i teorija folkloristike, kritički studiji baštine i migracija - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme;

 

Uvjeti za pristupnike: pristupnici moraju ispunjavati uvjete za izbor propisane odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH i 60/15- OUSRH) te Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za etnologiju i folkloristiku.

 

Prednost prilikom odabira pristupnika za radno mjesto pod točkom I. imaju kandidati s kompetencijom u psihoanalitičkom pristupu usmenoknjiževnom korpusu.

 

Prednost prilikom odabira pristupnika za radno mjesto pod točkom II. imaju kandidati s iskustvom suvremenih kulturnoantopoloških istraživanja urbanosti i značenja grada.

Prednost prilikom odabira pristupnika za radno mjesto pod točkom III. imaju kandidati s iskustvom arhivskog i terenskog rada te radovima iz područja istraživanja dječje književnosti, povijesti knjige i čitanja, zatim povijesti, teorije i metodologije folkloristike i etnologije te proizvodnje baštine i izbjeglištva u suvremenom kontekstu.

Uz pisanu prijavu svi kandidati moraju priložiti: životopis s opisom dosadašnjeg rada, presliku Odluke o posljednjem izboru u znanstveno zvanje, bibliografiju te ispunjeni Obrazac – „dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta“ - http://www.ief.hr/OInstitutu/Op%C4%87iakti/Pravilniciiposlovnici/tabid/568/language/hr-HR/Default.aspx.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: 30 dana od njegove objave u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. Prijave s propisanom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za etnologiju i folkloristiku, Šubićeva 42, 10 000 Zagreb (uz naznaku: prijava na natječaj – uz naznaku radnog mjesta na koji se prijava podnosi).

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpuna i nepravovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima izbora pristupnici na natječaj bit će obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.