O Institutu Natječaji

Natječaji

INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU

Šubićeva 42, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@ief.hr

Na temelju odluke Znanstvenog vijeća Instituta za etnologiju i folkloristiku od
14. studenog 2017. godine, a u skladu s člankom 40. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH i 60/15- OUSRH) i člankom 48. Statuta Instituta, te na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 25. listopada 2017. godine (Klasa: 640-02/17-04/00160, Urbroj: 533-19-17-0002), Institut za etnologiju i folkloristiku raspisuje

NATJEČAJ

za popunu znanstvenog radnog mjesta

 

-        znanstveno radno mjesto znanstveni/a suradnik/ca, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje etnologija i kulturna antropologija, uža specijalnost: antropologija rada i antropologija osjetila - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme;

 

Uvjeti za pristupnike: doktorat iz područja etnologije i kulturne antropologije, istraživanja i radovi iz područja antropologije rada i antropologije osjetila te uvjeti za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika propisani odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH i 60/15- OUSRH) i odredbama Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za etnologiju i folkloristiku.

 

Uz pisanu prijavu svi kandidati moraju priložiti: životopis s opisom dosadašnjeg rada, presliku Odluke o posljednjem izboru u znanstveno zvanje, bibliografiju te ispunjeni Obrazac – „dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta“ - http://www.ief.hr/OInstitutu/Op%C4%87iakti/Pravilniciiposlovnici/tabid/568/language/hr-HR/Default.aspx.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: 30 dana od njegove objave u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. Prijave s propisanom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za etnologiju i folkloristiku, Šubićeva 42, 10 000 Zagreb (uz naznaku: prijava na natječaj – uz naznaku radnog mjesta na koji se prijava podnosi).

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpuna i nepravovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima izbora pristupnici na natječaj bit će obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.