Znanstvenici Zaslužni znanstvenici i bivši djelatnici Ruža Bonifačić

 

Naila Ceribašić, priredila

Ruža Bonifačić (1960.-2014.):

Nekrolog (biografija i prinos etnomuzikologiji), objavljeni radovi, sudjelovanja na skupovima i predavanja te građa pohranjena u dokumentaciji IEF-a

 Zagreb, rujan 2014.

Ruža Bonifačić (Zagreb, 30. 8. 1960. – Zagreb, 14. 9. 2014.)

Ruža Bonifačić je rođena 30. kolovoza 1960. u Zagrebu. Nakon stečenog srednjoškolskog općeg i glazbenog obrazovanja (Obrazovni centar za jezike i Funcionalna muzička škola, gdje je završila teoretsko-nastavnički smjer, a poslije i obou na školi “Vatroslav Lisinski”) upisala je studij muzikologije i glazbene publicistike na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Diplomirala je 1985. radom o solo-popijevkama Vladimira Berse (koji je poslije dijelom i objavljen u muzikološkom časopisu Arti musices), te je kao najbolji diplomand za tu godinu dobila nagradu Hrvatskog glazbenog zavoda. Iste je godine započela raditi u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Naredne je godine upisala poslijediplomski studij etnomuzikologije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, te je 1991. magistrirala tezom o tradicijskom pjevanju u Puntu na otoku Krku. Tradicijska glazba otoka Krka, s kojega i sama potječe, ostat će trajnim fokusom njezinih istraživanja. Ondje je prikupila veoma opsežnu građu (90-ak nosača zvuka od najranijeg njezinog seminarskog pothvata 1981. do posljednjeg terenskog istraživanja 2006.), dokumentirajući različite glazbene izričaje koji supostoje u praksi krčkih žitelja. Preslojavanje starog i novih izričaja otoka Krka potaknulo ju je 1991. da za temu doktorske disertacije odabere bimuzikalnost u poimanju i izvedbama folklorne vokalne glazbe kvarnerskih otoka, što je od 1998. proširila na problematiku stila, ali se s druge strane iznova fokusirala samo na otok Krk. Osim na Krku, nemalu je građu (16 nosača zvuka) prikupila na Cresu (1992. i 1994. zajedno s M. Weberom) te ponešto na Susku (1987.), no iz nje nisu proistekle znanstvene studije. Također, glazba i kazivanja Cernika i okolice (1988. zajedno s T. Perić-Polonijo), koje je dokumentirala u sklopu širega institutskog projekta, nisu našle refleksiju u objavljenoj studiji već samo u arhiviranoj institutskoj građi.

Drugi krug Ružinih interesa odnosi se na glazbu gradišćanskih Hrvata, kojoj se prvotno posvetila 1992. tijekom tromjesečnog boravka u Austriji uz potporu Ministarstva znanosti i istraživanja Republike Austrije, a potom 1993. i 1994. sudjelujući devet mjeseci na suradnom projektu zagrebačkog Instituta i Instituta za istraživanje narodne glazbe i etnomuzikologiju (Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie) iz Beča. Rezultati su te suradnje 17 nosača zvuka s terenskim zapisima izvedbi i kazivanja starije i srednje generacije pjevača iz Mjenova (i djelomice Velikog Borištofa), dvije opsežne rukopisne zbirke s transkripcijama glazbe i kazivanja (od kojih jedna u suradnji s U. Hemetek) te dva Ružina znanstvena članka iz 1996. i 2001., u kojima je predstavila repertoar pjesama u amaterskim igrokazima gradišćanskih Hrvata, posebice s obzirom na njihov prinos očuvanju etničkog identiteta u multietničkoj sredini kakvo je Gradišće.

Uloga i funkcija tamburaška glazba u političkim i društvenim previranjima čini treći tematski sklop Ružinih istraživanja. Poticaj je došao kao osobna reakcija na ratnu zbilju u kojoj se Hrvatska našla početkom 1990-ih, ali i uslijed općeg tadašnjeg usmjeravanja institutskih etnomuzikologa k novom zamahu kulturnoantropološkog pristupa glazbi kao kulturi i nastojanja za refleksivnim ispisivanjem gustih etnografija i tradicijske i popularne, medijski posredovane glazbe. Ruža je tom zamahu dala važan prinos, razmatrajući u tri svoja članka (1993, 1995, 1998) kako se oživljuju i preoblikuju kulturno-povijesne, nacionalne i političke konotacije tamburaštva, tadašnjeg središnjeg nacionalnog simbola u glazbi. Ti članci ostaju neizostavnom literaturom u bilo kakvom daljnjem bavljenju tamburaštvom, pa i širom temom političke ekonomije glazbe.

Ipak, nedvojbeno je najveći Ružin prinos razumijevanju krčke i u širem smislu istarsko-primorske tradicijske glazbe. Rezultate je tog dijela svojih istraživanja predstavila u 12 znanstvenih članaka, počevši od prvog iz 1987., do posljednjeg iz 2009. Unutar toga, napose su važna njezina razmatranja glazbenog strukturiranja u ovisnosti o koncepcijama nositelja tradicije. Riječ je o tradiciji koja je u fokusu hrvatskih istraživača već čitavo stoljeće. Ivan Matetić Ronjgov usustavio ju je 1920-ih pojmom istarske ljestvice, razlikujući njezina četiri osnovna tipa, no od 1980-ih pojedini su istraživači uveli pojam tijesnih intervala  jer bolje naznačuje složenost tonskih odnosa u toj tradiciji. Upravo je Ruža Bonifačić bila ta koja je, nadovezujući se na teoriju Andrije Bonifačića o normativnoj nestabilnosti pojedinih intervala, otkrila kako je usto riječ i o normativnoj nestabilnosti intonacije, što je, kako je uvjerljivo pokazala, i glavnim razlogom neuspjeha pojedinih prethodnih – pa i njezinih vlastitih – ambicioznih pokušaja akustičkih mjerenja istarsko-primorske glazbe. Nadalje, pokazala je da glazbenu posebnost ove glazbe ne čine samo tonski odnosi nego i druge osobine glazbenih pojava, ponajviše veoma složena organizacija pjevanoga teksta u okviru glazbene strofe, način prepletanja dvaju glasova, vokalne tehnike izvođenja i dr. Također, slijedeći antropološke pristupe, veliku je pozornost posvetila koncepcijama izvođača. Stoga je umjesto problematičnoga pojma “istarske ljestvice” za središnje pojmove postavila stil tijesnih intervala istarsko-primorske regije, nastavljajući se na povijest istraživanja ove tradicije, te kanat i sop, naslanjajući se na koncepcije nositelja ove tradicije. Najrazrađenija Ružina studija iz tog kruga – njezin magistarski rad iz 1991. godine – ostala je međutim neobjavljena, i svakako bi zavrijedilo objaviti je posthumno.

A nikad nije objavljena zato jer joj je autorica bila kritična, najčešće prekritična prema vlastitom radu. Povrh njezine bolesti, to je i jedan od glavnih razloga da Ruža nije objavila mnogo (ukupno 18 znanstvenih članaka, od kojih su neki usto i prijevodni ili inačice, uz 1 uredničku knjigu i 25 stručnih radova različita tipa). Također, u svojoj je prerano okončanoj karijeri sudjelovala na samo dvadesetak znanstvenih skupova, i to mnogo učestalije na početku svojega profesionalnog djelovanja nego poslije. No, s druge strane, takva je njezina samokritičnost za posljedicu imala i veoma argumentirano znanstveno djelo. U cjelini, radila je iznimno temeljito, nastojeći obuhvatiti probleme u svoj njihovoj složenosti. Svojom sustavnošću, pouzdanošću podataka koje donosi, osjetljivošću za svaki detalj i opreznom interpretacijom koja je uvijek čvrsto oslonjena na analitičke nalaze, kao i trajnim povezivanjem koncepcija o glazbi u istraživanoj zajednici s njezinim uporabama, funkcijama i značenjima te s analizom strukturiranja glazbenog materijala, Ruža Bonifačić je uspjela spojiti vrline klasičnih i suvremenih znanstvenih pristupa u etnomuzikologiji. Uz bogatu građu koju je pohranila u dokumentaciji Instituta, rezultati njezinih istraživanja povijesnih i suvremenih procesa u tamburaškoj glazbi, međuetničke dinamike u glazbi Gradišća i grada Krka te napose rezultati njezina temeljita istraživanja kanta i tarankanja u okviru stila tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja ostaju trajnom baštinom hrvatske znanosti o glazbi.
Trajna je, jednako tako, i baština koju ostavlja Krčanima: i sama je od njih potekla, istraživala ih, dokumentirala tridesetogodišnji isječak njihova glazbenog života, razjasnila pojedine ključne identifikacijske elemente njihove glazbene kulture, razvila s njima dijalošku i refleksivnu etnomuzikologiju i mimo i prije nego je ova postala krilaticom poželjnih etnomuzikoloških pristupa, a na kraju se i vraća u smiraj puntarske drage.

Naila Ceribašić

Ruža Bonifačić

Objavljeni radovi te sudjelovanja na skupovima i predavanja

 

OBJAVLJENI RADOVI

Znanstveni članci

1987. “O promjenama i nestajanju narodnih glazbenih termina (na primjeru građe s otoka Krka)”. Zbornik radova 34. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije (Tuzla 1987): 443-449.

1988. “Solo-popijevke Vladimira Berse”. Arti musices 18/1-2: 3-54.

1988. “Tar’ankanje na otoku Krku”. Zbornik radova 35. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije (Titograd 1988): 357-365.

1989. “Umetnuti slogovi unutar pjevanih riječi melopoetskih oblika”. Zbornik radova 36. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije (Sokobanja 1989): 375-380.

1991. “‘Mi ćemo zak’antat glason od slavića’: Koncepcije izvođača o tradicijskom pjevanju u Puntu na otoku Krku”. Narodna umjetnost 28: 49-85.

1991. “Prilog istraživanju bimuzikalnosti na primjerima pjevačica iz Punta na otoku Krku  = A Contribution to the Research of Bi-Musicality Based on the Examples of Singers from Punat on the Island of Krk”. U Folklor i njegova umetnička transpozicija: Referati sa naučnog skupa = Folklore and Its Artistic Transposition: Proceeding of Scientific Assembly (Beograd 1991), ur. V. Peričić et al. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 35-46, 47-63.

1993. “Uloga rodoljubnih pjesama i tamburaške glazbe u Hrvatskoj početkom 1990-ih: Primjer neotradicionalne grupe ‘Zlatni dukati’”. Arti musices 24/2: 185-222.

1995. “Changing of Symbols: The Folk Instrument Tamburica as a Political and Cultural Phenomenon”. Collegium Antropologicum 19/1: 65-77.

1995.“Glazba u običajima i u organiziranom društveno-kulturnom životu Punta”. Krčki zbornik 32: 87-119. [Posebno izd. 26].

1995. “Krčki folklor u opusu Antuna Bonifačića”. Fluminensia 7/1: 111-130.

1996. “Amateur Theatre Songs of Burgenland Croats (Austria): Towards the Preservation of Ethnic Identity”. U Echo der Vielfal: Traditionelle Musik von Minderheiten / ethnischen Gruppen = Echoes of Diversity: Traditional Music of Ethnic Groups / Minorities, ur. U. Hemetek i E. H. Lubej. Wien: Böhlau Verlag, 215-224.

1996. “Tarankanje: A Disappearing Music Tradition”. Narodna umjetnost 33/1: 149-170.

1998. “Regional and National Aspects of Tamburica Tradition: The Case of the Zlatni Dukati Neotraditional Ensemble”. U Music, Politics, and War: Views from Croatia, ur. S. Pettan. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research, 131-149.

2001. “O problematici takozvane ‘istarske ljestvice’”. Narodna umjetnost 38/2: 73-95.

2001. “Pjesme iz amaterskih igrokaza u gradišćanskih Hrvata: K očuvanju etničkog identiteta”. Etnološka tribina 24: 75-86.

2004-2005. “O odnosu urbanog i etničkog identiteta: Primjer Talijana i Hrvata u gradu Krku”. Etnološka tribina 27-28: 61-75.

2006. “Multiple Identities of Italians and Croats in the City of Krk (the Island of Krk, Croatia)”. In Shared Musics and Minority Identities: Papers from the Third Meeting of the “Music and Minorities” Study Group of the International Council for Traditional Music (ICTM), Roč, Croatia, 2004, ur. N. Ceribašić i E. Haskell. Zagreb – Roč: Institute of Ethnology and Folklore Research – Cultural-Artistic Society “Istarski željezničar”, 65-80.

2009. “Takozvana ‘istarska ljestvica’: Dugotrajni izazov hrvatskoj etnomuzikologiji”. U Hrvatska glazba u 20. stoljeću, ur. J. Hekman i V. Zednik. Zagreb: Matica hrvatska, 233-239.

 

Stručni radovi, urednički

1992. Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, knj. 2, sakupio Vinko Žganec, za tisak priredili Jerko Bezić i Ruža Bonifačić. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 393 str.

 

Stručni radovi, članci

1982. “Iz muzičke ostavštine Frana Lhotke”; “Vrijedan doprinos domaćoj diskografiji”. Od-do 4/4(35): 6, 13.

1993. “Narodne pjesme o gradovima i mjestima otoka Krka”. Krčki kalendar 1994: 141-148.

1995. “Puntarski glazbeni svijet”. Krčki kalendar 1995: 89-94.

1999. “‘Tarankanje’: Most između ‘sopa’ i ‘kanta’”. Krčki kalendar 1999: 117-122.

2005. “Glazbena baština otoka Krka”. U Krčki festival 1935.-2005., ur. I. Pavačić. Krk: Centar za kulturu Grada Krka – Grad Krk, 20-24.

2013. “Ta rič neka bude moje otkupljenje”. Krčki val (Zagreb): 34-35. [U povodu stote obljetnice rođenja Nikole Bonifačića Rožina].

 

Stručni radovi, prikazi

1986. “Nikola Buble, Vokalna folklorna glazba Trogira i Donjih Kaštela od 1875. do 1975., I svezak, Festiival dalmatinskih klapa - Omiš, Omiš 1985, 153 str.” Narodna umjetnost 23: 190-192.

1987. “34. kongres SUFJ”. Etnološka tribina 17: 89.

1987. “Diskografija u SR Hrvatskoj, Zavod za kulturu Hrvatske, Zagreb 1984, 166 str.+ 10 tabla.” Narodna umjetnost 24: 255-256.

1988. “Alpenfolklorismus, Volkmusik, Bayern-Pop, Niederbayerische Blätter für musikalische Volkskunde, nr. 7, herausgegeben von Fritz Markmiller, BVS-Markmiller, Dingolfing 1986, 121 str.” Narodna umjetnost 25: 265-267.

1988. “Andrija Tomašek, Slavko Zlatić - kronika života i rada, Narodno sveučilište Poreč - Centar za kulturu, Poreč 1985, 69 str.” Narodna umjetnost 25: 259.

1988. “Ljubinko Miljković, Računari i etnomuzikologija, (Izvještaji i studije, br. 1), RTV Beograd, Centar za istraživanje programa i auditorijuma, Beograd 1986, 100 str.” Narodna umjetnost 25: 267.

1988. “Zbornik radova u čast akademika Cvjetka Rihtmmana, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenjc društvenih nauka, Sarajevo 1986, 142 str.” Narodna umjetnost 25: 247-259.

1990. “Votyak Folksongs, Lászlo Vikár and Gábor Bereczki, Akadémiai Kiadó, Budapest 1989, 521 str, [12] str. tabl. fotografija”. Narodna umjetnost 27: 330-331.

1991. “Brenner, H. Stimmt an das Lied..., Das große österreichische Arbeitsänger-Buch, Leykam-Verlag, Graz-Wien 1986”. Narodna umjetnost 28: 391-392.

1991. “Matetić Ronjgov, I. Zaspal Pave, Zbirka notnih zapisa narodnih pjesama Istre i Hrvatskog primorja, priredio D. Prašelj, Izdavački centar Rijeka i Kulturno-prosvjetno društvo ‘Ivan Matetić Ronjgov’, Rijeka 1990”. Narodna umjetnost 28: 381-382.

1992. “Vukosavljev, S. Vojvođanska tambura, Matica srpska, Odeljenje za scenske umetnosti i muziku, Novi Sad 1990”. Narodna umjetnost 29: 346-347.

 

Stručni radovi, transkripcije

1987. [Transkripcija glazbene građe, 70 notnih primjera]. U Ivan Ivančan: Narodni plesni običaji Međimurja. Zagreb: Kulturno-prosvjetni sabor.

1989. [Transkripcija glazbene građe, 103 notna primjera]. U Ivan Ivančan: Narodni plesni običaji Podravine: Plesni običaji Općine Đurđevac, knj. 1. Zagreb: Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske.

1991. [Transkripcija glazbene građe, 71 notni primjer]. U Ivan Ivančan: Narodni plesni običaji Podravine: Opis plesova Općine Đurđevac, knj. 2. Zagreb: Hrvatski sabor kulture.

1999. [Transkripcija glazbene građe, 27 notnih primjera]. U Ivan Ivančan: Narodni plesni običaji Podravine: Plesovi i plesni običaji Koprivnice i okolice, knj. 3. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.

 

Stručni radovi, ekspertize

1996. “Zapažanja stručne komisije po koncertima”. U 19. događanja amaterske folklorne scene Zagreba, ur. L. Franić-Novak. Zagreb: Narodno sveučilište Dubrava, 24-29, 39-44, 48-54, 56, 58-59, 60-62.

1998. “Zapažanja stručne komisije za folklor po koncertima”. U 21. događanja amaterske folklorne scene Zagreba, ur. L. Franić-Novak. Zagreb: Narodno sveučilište Dubrava, 14, 17-19, 38-40, 42-45, 47-53, 62-64, 68-72.

 

Stručni radovi, izbori za nosače zvuka

1997. [Pjesma “Veseli se nebo i zemjica” koju su R. Bonifačić i M. Weber snimili u Orlecu 1994.]. Kompaktna ploča Paunov ples skupine “Legen”. Zagreb: Crno-bijeli svijet, CBS MC 139.

2003. [Izbor 10 primjera koje je R. Bonifačić snimila u Vrbniku 1987.]. Kompaktna ploča Trajna, ni-na,ne-na! Vrbnik: Folklorno društvo “Frankopan”.


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI I PREDAVANJA

1982. “L. I. Ebner: Varijacije u A-duru za glasovir”, izlaganje na Susretu glazbenih akademija Jugoslavije, Ljubljana, proljeće 1982.

1983. “J. K. Wisner von Morgenstern kao skladatelj djela s područja glazbene scene”, izlaganje na znanstvenom skupu u okviru Varaždinskih bartokih večeri, Varaždin, 24.-25. 9. 1983.

1986. “Tradicijsko i novije pjevanje na primjeru pjevačice iz Punta na otoku Krku”, izlaganje na znanstvenom skupu Uloga i doprinos otoka Krka razvoju hrvatske i jugoslavenske kulture (održan u okviru 30. ljetnih priredbi otoka Krka), Krk, srpanj 1986.

1986. “O narodnim glazbenim terminima, posebice onima u Puntu na otoku Krku”, izlaganje na 33. kongresu Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Priština, rujan 1986.

1987. “O promjenama i nestajanju narodnih glazbenih termina (na primjeru građe s otoka Krka)”, izlaganje na 34. kongresu Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Tuzla, 22.-26. 9. 1987.

1987. “Pjesmarica Josipa Antuna Petrisa u svijetlu terenskog istraživanja u Vrbniku na otoku Krku”, izlaganje na Kolokviju o muzičkom folkloru otoka Krka (održanom u okviru 2. festivala krčkog kanta “Lip je kanat krčki po domaću”), Dobrinj, srpanj 1987.

1988. “Tar’ankanje na otoku Krku”, izlaganje na 35. kongresu Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Rožaje, 26.-29. 9. 1988.

1989. “Traditional Singing which Imitates Instrumental Music as Accompaniment to Dance (In the Region of Istria and Croatian Littoral)”, izlaganje na 30th World Conference of the International Council for Traditional Music, Schladming, 23.-30. 7. 1989.

1989. “Umetnuti slogovi unutar pjevanih riječi melopoetskih oblika”, izlaganje na 36. kongresu Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Sokobanja 25.-29. 9. 1989.

1991. “Prilog istraživanju bimuzikalnosti na primjerima pjevačica iz Punta na otoku Krku”, izlaganje na znanstvenom skupu Folklor i njegova umetnička transpozicija, Beograd, 24-26. 10. 1991.

1991. “O dječjem glazbenom folkloru i folkloru za djecu”, predavanje na seminaru Dječje folklorno stvaralaštvo i folklorno stvaralaštvo za djecu (org. Zajednica Saveza KUD-ova Zagreba), Zagreb, 9. 11. 1991.

1992. “A Contribution to Research on Traditional and New Folk Music Styles of the Kvarner Bay Islands (Croatia)”, izlaganje na 12th Meeting of the Study Group for Analysis and Systematisation of Folk Music ICTM/UNESCO, Thessaloniki, 21.-24. 9. 1992.

1992. “Krčki folklor u djelu Antuna Bonifačića”, izlaganje na Znanstvenom skupu o hrvatskom književniku Antunu Bonifačiću, Punat, 18-20. 9. 1992.

1992.  “Tradicijsko pjevanje otoka Krka”, predavanje u Društvu sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 19. 11. 1992.

1992. “Traditional Singing from Punat on the Island of Krk”, predavanje na Institut für Musikwissenschaft, Universität Wien, 1992.

1992. [Popratno predavanje uz nastup Ogranka Seljačke sloge - Buševec], predavanje na Musikantenwoche, Grossrussbach (Austrija), 15. 7. 1992.

1993. “The Patriotic Song Movement in Croatia in the Context of the 1991-92 War (On the Example of the Popular Group Zlatni Dukati)”, izlaganje na 32nd World Conference of the International Council for Traditional Music, Berlin, 16.-22. 6. 1993.

1993. “Hrvatska folklorna glazba i ples”, predavanje i praktična poduka u suradnji s Tvrtkom Zebecom u okviru seminara o folklornoj glazbi za studente Hochschule für Musik and darstellende Kunst, Beč (voditelj R. Pietsch), studeni 1993.

1994. “Amateur Theatre Songs of Burgenland Croats (Austria): Towards the Preservation of Ethnic Identity”, izlaganje na znanstvenom skupu Echo der Vielfal: Traditionelle Musik von Minderheiten / ethnischen Gruppen = Echoes of Diversity: Traditional Music of Ethnic Groups / Minorities, Beč, 1994.

1997. “Tradicijsko pjevanje u Puntu”, predavanje održano u Puntu, 29. 11. 1997.

1999. Izlaganje o tamburaškoj glazbi izvan službenog programa na znanstvenom skupu Going Native: Recruitment, Conversion, and Identification in Cultural Research, Columbus, 20.-22. 5. 1999.

2004. “Identiteti Talijana i Hrvata u gradu Krku”, izlaganje na skupu Slojevi zbilje, žanrovi i etnografije: Radovi projekata Instituta za etnologiju i folkloristiku (2002-2005), Trakošćan, 22.-23. 3. 2004.

2004. “Melografski rad Nedjeljka Karabaića”, izlaganje na skupu Pogovor o Nedjeljku Karabaiću i Vladimiru Fajdetiću (u okviru manifestacije Zajčevi dani 2004.), Ronjgi, 13. 11. 2004.

 2004. “Multiple Identities of Italians and Croats in the City of Krk (the Island of Krk, Croatia)”, izlaganje na Third Meeting of the ICTM Study Group “Music and Minorities”, Roč, 27. 8. - 3. 9. 2004.

2004. “Tradicijska glazba Istre, Hrvatskog primorja i kvarnerskih otoka” i “Folklorna glazba gradišćanskih Hrvata”, gostujuća predavanja u okviru predmeta “Uvod u etnomuzikologiju” na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu (voditeljica N. Ceribašić), ak. god. 2003.-2004.

 2005. “O povijesti, značenju i terminu ‘istarska ljestvica’”, izlaganje na 31. susretima na dragom kamenu “Istra multimuzikalna ... iliti ljestvica koje nema”, Rakalj, 25.-26. 11. 2005.

2006. “O dva stila pjevanja pjesme Vrbniče nad morem”, izlaganje na skupu Stilovi i žanrovi vokalne glazbe: Od lokalnih do transregionalnih kulturnih izraza (4. istarski etnomuzikološki susreti), Roč, 12.-14. 5. 2006.

2007. “Takozvana ‘istarska ljestvica’: Dugotrajni izazov hrvatskoj etnomuzikologiji”, izlaganje na skupu Hrvatska glazba u 20. stoljeću, Zagreb, 22.-24. 11. 2007.


Ruža Bonifačić

Gradivo pohranjeno u dokumentaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku

 

Rukopisi*

1981. “Uvid u dvoglasno pjevanje u Puntu na otoku Krku 1981”, seminarski rad iz etnomuzikologije na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije u Zagrebu, IEF rkp 1149, 28 str.

1985. “Pregled prikupljene rukopisne građe folklorne glazbe iz SR Hrvatske prema geografskim regijama i njihovim podpodjelama”, IEF rkp 1171, 40 str.

1985. “Solo-popijevke Vladimira Berse”, diplomski rad na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, IEF rkp 1157, 209 str.

1990. “Tradicijsko pjevanje u Puntu na otoku Krku”, magistarski rad na Odsjeku za muzikologiju – etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, IEF rkp 1370, 297 str.

1990. u suradnji s Ursulom Hemetek: “Mjenovu (Gradišće, Austrija): Tradicijske pjesme starije generacije pjevača”, IEF rkp 1409, 409 str.

1993. “Transkripcije dijela diskografskog repertoara neotradicionalne tamburaške grupe Zlatni dukati”, IEF rkp 1450, 56 str. (46 pjesama)

1994. “Mjenovo: Usmena tradicija starije generacije pjevača – transkripcije”. IEF rkp 1483.

2006. “Tradicijsko pjevanje i kazivanje s otoka Krka: područje Dobrinjštine i Šotoventa”. IEF rkp 1909, 153 str.

 

Zvučni i video zapisi

Terenska istraživanja

1981. Zvučni zapisi vezani uz seminarski rad “Uvid u dvoglasno pjevanje u Puntu na otoku Krku”, IEF mgtf 1735.

1986. Folklorna glazba i kazivanja u Puntu, IEF mgtf 1801-1810.

1987. Folklorna glazba otoka Krka, IEF mgtf 1962-1970, IEF CD 606-608.

1987. Folklorna glazba otoka Suska, IEF mgtf 1971.

1988. Tradicijska glazba i kazivanja Crne Gore – Prokletije, IEF mgtf 2076-2077, IEF CD 689-691.

1988. u suradnji s Tanjom Perić-Polonijo: Folklorna glazba i kazivanja u Cerniku i okolici (Komarnica, Opatovac), IEF mgtf 2068-2075, 2098, IEF CD 675-688.

1990. Organizirani društveno-kulturni život u Puntu, IEF mgtf 2185-2186.

1991. u suradnji s Ivanom Lozicom i Tvrtkom Zebecom: Mesopust u Puntu, IEF mgtf 2232-2236, IEF video 149-152.

1992. Ogranak Seljačke sloge Buševec i proba KUD-a Repušnica za nastup na 36. međunarodnoj smotri folklora, IEF mgtf 2396-2397.

1992. u suradnji s Michaelom Weberom: Tradicijska glazba otoka Cresa, IEF mgtf 2466-2473.

1992. u suradnji s Michaelom Weberom: Tradicijska glazba otoka Krka, IEF mgtf 2449-2466.

1992. u suradnji s Nailom Ceribašić i Tvrtkom Zebecom: Repertoar KUD-a Repušnica, IEF mgtf 2395.

1993. Klapsko pjevanje u Puntu, IEF mgtf 2494-2495.

1993. Pučko veselje u okviru Tjedna gradišćanskih Hrvata u Zagrebu, IEF mgtf 2496-2498.

1993. Razgovor s Josipom Ivankovićem (“Zlatni dukati”), IEF mgtf 2443-2444.

1993. u suradnji s Ursulom Hemetek: Usmena tradicija starije generacije pjevača u Mjenovu (Gradišće), IEF mgtf 2553-2561.

1994. Folklorna glazba Mjenova i Velikog Borištofa, IEF mgtf 2567.

1994. Folklorna glazba Mjenova: srednja generacija, IEF mgtf 2568-2569.

1994. Usmena tradicija starije generacije pjevača iz Mjenova, snimljeno u Beču, IEF mgtf 2562-2566.

1994. u suradnji s Emilom Lubejem: Muslimanski prognanici iz Bosne u Beču, IEF mgtf 2575-2578.

1994. u suradnji s Michaelom Weberom: Folklorna glazba otoka Cresa, IEF mgtf 2705-2712.

1996. Tradicijske pjesme u Puntu, IEF mgtf 2856-2858.

1997. Tradicijsko pjevanje i kazivanja na otoku Krku, IEF mgtf 2876-2878, 2880.

1997. u suradnji s Damirom Kremenićem: Tradicijsko pjevanje i kazivanja na otoku Krku, IEF mgtf 2861-2875, 2879, 2881.

1997. u suradnji s Damirom Kremenićem i Vjerom Bonifačić: Tradicijsko pjevanje i kazivanja na otoku Krku, IEF mgtf 2859-2860.

1998. Karneval u gradu Krku, IEF mgtf 2916.

1998. Tradicijska glazba otoka Krka: Brusići, IEF mgtf 2914.

1998. Tradicijsko pjevanje i kazivanje na otoku Krku: Krk, IEF mgtf 2915.

1998. Tradicijsko pjevanje na otoku Krku: Stara Baška, IEF mgtf 2913.

2006. u suradnji s Damirom Kremenićem: Tradicijska vokalna glazba otoka Krka, IEF mgtf 3452-3466.

 

Smotre, festivali i drugi javni nastupi

1986. Svirka u gostionici “Četrtkovec” u Zelini, IEF mgtf 1908.

1987. Sedma općinska smotra folklora u Petrinji,  IEF mgtf 1933.

1987. u suradnji s Jerkom Bezićem: 12. ivanečki kresovi, Koprivnički Ivanec – Koprivnica, IEF mgtf 1956-1957.

1988. Predsmotra općinske smotre folklora i tamburaša Međimurja, IEF mgtf 2027-2029.

1989. Grupe “Trio Kras” i “Trinaesto prase” u Grožnjanu, IEF mgtf 2124.

1989. Koncert u čast sudionika 36. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije u Sokobanji, IEF mgtf 2125-2126.

1992. 26. međunarodna smotra folklora u Zagrebu, IEF mgtf 2398-2400.

1993. 27. međunarodna smotra folklora u Zagrebu, IEF mgtf 2489-2493.

1996. 19. događanja amaterske folklorne scene Zagreba, IEF mgtf 2716-2720.

1998. Pasionska baština (Veliki tjedan u Velom Ižu i u Vrbniku na otoku Krku), priredba u Zagrebu, IEF mgtf 2926.

 

Skupovi, predstavljanja i predavanja

1985. Znanstveni skup Glazbeno stvaralaštvo narodnosti” (održan u povodu Evropske godine glazbe u okviru 20. međunarodne smotre folklora u Zagrebu), IEF mgtf 1746-1748.

1986. Međunarodni naučni skup “Jezik i kultura Roma”, Sarajevo, IEF mgtf 1791.
1986. Predstavljanje izdanja Zavoda za istraživanje folklora  na 21. međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, IEF mgtf 1928.
1993. Predavanje Jerka Bezića “Istočno-alpske (austrijske) osobine u folklornom glazbovanju sjeverozapadne Hrvatske” u okviru Tjedna Austrije u Zagrebu, uz koncert sastava iz Resnika, IEF mgtf 2487.
Izbor snimaka
1986. Tarankanje i kazivanje na otoku Krku: Izbor snimaka iz fonoteke IEF-a 1955.-1980., IEF mgtf 2078, IEF CD 691.

1989. Izbor snimaka iz fonoteke IEF-a: tarankanje (otok Krk, Istra), IEF mgtf 2123.* Izostavljeni su rukopisi izlaganja na skupovima i javnih predavanja.