SURADNICI NA PROJEKTU

Dr. sc. Sanja Đurin viša je znanstvena suradnica na Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Surađivala je na više nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata, a opsežan terenski rad obavljala je u Njemačkoj, Čileu i Argentini. Posljednjih se godina bavi temom prirode u aktivnostima na otvorenom kroz prizmu klimatskih promjena i prirodnih katastrofa.

Prof. dr. sc. Senka Božić-Vrbančić profesorica je na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru. Područja njenog znanstvenog interesa su teorije afekta, teorija diskursa, psihoanaliza, kulturne politike, kulturna sjećanja, vizualna i popularna kultura. Ima bogato međunarodno terensko iskustvo, autorica je niza publikacija te je vodila četiri međunarodna projekta.

Dr. sc. Tomislav Oroz izvanredni je profesor na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru. Područja njegovog znanstvenog interesa su mediteranski studiji, jugoistočna Europa, otočni studiji i studiji sjećanja. Terenski se opsežno bavio područjem istočnog Jadrana.

Dr. sc. Mario Katić izvanredni je profesor na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru. Vodio je brojne nacionalne i međunarodne istraživačke projekte te je objavio velik broj radova iz antropologije hodočašća, antropologije smrti, povijesnih usmenih tradicija, metodologije etnografskih istraživanja, urbane antropologije te radova na temu krajolika.

Dr. sc. Mario Vrbančić redoviti je profesor na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru. Doktorirao je 2005. na studijima komparativne književnosti i filma na Sveučilištu u Aucklandu, Novi Zeland. Objavio je veliki broj radova koji se bave književnošću i filmom u širem društveno-političkom kontekstu, uključujući ”How to Map the Invisible?” u ”Invisible Cities” and the Urban Imagination (Springer, Palgrave, 2022). Osim akademskog rada Mario Vrbančić radi kao pisac i redatelj radio drama, kazališnih drama, dokumentarnih i igranih filmova.