Natječaj za ravnatelja

INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU 

Šubićeva 42, 10 000 Zagreb 

E-mail: institut@ief.hr 

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 29. Statuta Instituta za etnologiju i folkloristiku, a u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Instituta od 14. prosinca 2018. godine (Ur. broj: 2-05/11-18-01), raspisuje se 

NATJEČAJ 

za imenovanje ravnatelja Instituta za etnologiju i folkloristiku 

Ravnatelj Instituta za etnologiju i folkloristiku imenuje se na 4 godine. 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja je hrvatski državljanin i ispunjava uvjete najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. 

Pristupnici su obvezni pisanoj prijavi priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedećih dokumenata: 

1. životopis, 

2. odluku o izboru ili dokaze o ispunjavanju uvjeta najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, 

3. domovnicu, 

4. uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak, 

5. prijedlog Plana rada, upravljanja i razvoja Instituta za etnologiju i folkloristiku u ravnateljskom mandatu. 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku i na službenim mrežnim stranicama Instituta za etnologiju i folkloristiku. 

Na temelju čl. 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu. Popis dokaza dostupan je na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Prijave s dokazima u papirnatom i digitalnom obliku (CD, USB stick) slati na adresu: Institut za etnologiju i folkloristiku, Šubićeva 42, 10000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja Instituta za etnologiju i folkloristiku – ne otvarati“. 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane ovim natječajem bit će pozvani da Plan rada, upravljanja i razvoja Instituta za etnologiju i folkloristiku u ravnateljskom mandatu predstave svim zaposlenicima i Upravnom vijeću Instituta. 

O rezultatu natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.