Folklor, književnost i kultura: predaja, bajka, maska i mit

voditelj projekta:Ivan Lozica
istraživači i suradnici:
Ljiljana Marks, Vilko Endstrasser, Suzana Marjanić, Marijana Hameršak, Maja Bošković-Stulli, Zoran Čiča, Ingo Schneider

Glavna je namjera projekta ciljano istraživanje hrvatskih usmenih predaja i posebno mitskih bića koja se u njima javljaju, tradicijskih maski, odnosa folklora (usmene književnosti) i mitologije, folklornih i verbalnih žanrova unutar umjetničke proze. Predviđa se i obnavljanje istraživanja dječjega folklora (koje je u Institutu započeto 1970-ih). Suvremeni folkloristički zaokret od estetskog prema etičkom/spoznajnom traži revalorizaciju starijih mitoloških i folklorističkih pristupa i otvara nova istraživanja uloge folklora u životu pojedinca i zajednice. Ta “resemantizacija” folklora iziskuje revalorizaciju i reinterpretaciju folklorističkih postignuća u prošlome stoljeću, ali i nove istraživačke metode i nova istraživanja.

Očekivani rezultati su: knjiga studija Poganska baština (nastavak prethodnog istraživanja), dovršeni rukopisi dvaju rječnika – Rječnika mitskih bića u Hrvatskim usmenim predajama i Rječnika tradicijskog maskiranja u Hrvatskoj, dovršena i obranjena disertacija Mitsko u usmenoknjiževnom – tragom Nodilove (re)konstrukcije “Stare vjere” Srba i Hrvata, dovršen i obranjen magistarski rad o prepletanjima dječjeg folklora s konceptima djetinjstva, članci i studije o predajama, mitskim bićima, maskama i drugim etnoteatrološkim temama, folklornim i govornim žanrovima u pisanoj književnosti, dječjem folkloru i dr. Rad na rječniku mitskih bića unaprijedit će klasifikaciju i katalogizaciju usmenih predaja. Za razliku od uobičajenih dekorativnih fotomonografija o maskama odlučili smo se za ilustrirani rječnik tradicijskih maski – što je novost i u svjetskoj folkloristici. Disertacija o Nodilu pridružuje se recentnim domaćim mitološkim istraživanjima (R. Katičić, V. Belaj), a planirana istraživanja folklornih i verbalnih žanrova u umjetničkoj prozi, magistarski rad o dječjem folkloru te studije s područja kulturne botanike i zoologije uključuju naš projekt u interdisciplinarni humanistički trend.

Uz dovršene i objavljene radove izradit ćemo katalog (bazu podataka) usmenih predaja pohranjenih u Dokumentaciji IEF, dopuniti i osuvremeniti postojeće specijalizirane kartoteke, prikupiti novu folklornu građu te stvoriti teorijske i tekstualne okvire za publiciranje budućih antologijskih izbora hrvatskih usmenih predaja.