Javna nabava

Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Institut za etnologiju i folkloristiku, kao javni naručitelj, ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

Jednostavna nabava

Trenutno nema otvorenih postupaka jednostavne nabave.

Registar ugovora

U skladu s Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17 i 144/20) Registar ugovora Instituta za etnologiju i folkloristiku objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH te ga je moguće preuzeti na poveznici  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.