dr. sc. Antonija Zaradija Kiš

Osobni podaci i obrazovanje
Rođena 6. veljače 1955. u Ivancu (Hrvatska). Osnovnu školu djelomice pohađala u Sarajevu, a potom u Makarskoj gdje je završila i Opću gimnaziju. Od 1975.-1983. godine boravi u Parizu gdje završava osnovni i poslidiplomski studij. Diplomira studij slavistike u Parizu na Sveučilištu Sorbonne – Paris IV 1980. godine. Magisterski rad pod naslovom Trois récits en vieux-slave, traduction – notes – commentaires (mentor prof. René L’Hermitte) obranila 1982. godine na istom fakultetu. Doktorsku disertaciju iz područja filologije pod naslovom Knjiga o Jobu u hrvatskoglagoljskoj književnosti (mentor prof. Eduard Hercigonja) obranila je 1992. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Od 1983. – 2000. godine stalno zaposlena u Staroslavenskom institutu u Zagrebu gdje se posvećuje istraživanju hrvatskih paleoslavističkih tema s područja liturgijske književnosti i staroslavenskoga jezika hrvatske redakcije.
Od 2000. godine do danas radi u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu.
Godine 2007. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje naslovnoga redovnog profesora.

Studijski boravci
– London (1983.), šestomjesečni studijski boravak: Westminster college
– Ohrid (kolovoz 1985.), trotjedni studijski boravak: Megjunarodniot seminar za makedonski jazik,
literatura i kultura
– Vilnius (1999.), dvotjedni studijski boravak / Vilniaus universitetas: Filologijos fakultetas (odsjek za
slavistiku), biblioteka.
– Paris, (1986., 1988., 1990., 1995., 2001., 2008.), jednotjedni i dvotjedni studijski boravci / rad u BNP, Colège de France, Bibliothèque et documentation de Centre d’études slaves
– Ljubljana (2004), jednotjedni studijski boravak NUK
– Tours (2005), jednotjedni studijski boravak / Bibliothèque Municipale de Tours

Polja znanstvene djelatnosti
– Hrvatski glagolizam: paleoslavistička, filološka te književno-povijesna istraživanja starozavjetne
hrvatskoglagoljske Knjige o Jobu; hrvatskoglagoljska ćirilometdska problematika; književne vrijednosti istarskoga glagoljaša Šimuna Grebla; propovjedna i ; moralnodidaktička književnost.
– Hrvatska baštine sv. Martina biskupa u kontekstu zapadnoeuropske martinske tradicije. Uz znanstveni i stručni pristup ističe se doprinos na popularizaciji teme kroz razne medije (radio emisije, novinski članci, javne tribine, radionice) i obrazovanje.
Godine 2006. utemeljila je znanstveno-kulturnu udrugu Kulturni centra sv. Martin – Hrvatska, čija je dopredsjednica i danas, a koji je, zajedno s još sedam centara dio Europske mreže kulturnih centara sv. Martin.
Godine 2005. godine imenovana je znanstvenim savjetnikom za hrvatsku svetomartinsku znanstvenu i kulturnu problematiku na projektu kulturnog itinerera Vijeća Europe: Saint Martin, personnage europeen, symbole du partage, valeur commune / Sveti Martin, Europljanin, simbol dijeljenja, zajednička vrijednost.
– Kulturna animalistika: životinje iz srednjovjekovnih književnih izvora / bestijarij, animalistički egzempal, Cvijet kreposti (Fiore di virtù) i njegova recepcija u glagoljaškoj književnosti.
Razrada problematike odnosa čovjeka i životinje kroz povijest i u starijoj književnosti.

Suradnja na projektima
Tijekom rada u Staroslavenskom institutu (1983.-2000.) radila na projektu: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (obradila cca. 70 leksičkih natuknica).
U Institutu za etnologiju i folkloristiku radila na projektima MZOS-a: Genološki aspekti folkloristike (2000.-2003.), Pitanja usmene i pučke poetike (2004-2007.), Genološki aspekti usmene i pučke tradicije (2007.-2014.), te na projektu HRZZ-a: Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti (2012.-2014.)
Voditeljica projekta MZOS-a: Kulturna animalistika: književni, folkloristički, etnološki i kulturnoantropološki prilozi (2008.-2014.), a od 2014. godine voditeljica istoimene teme.

Znanstvena djelatnost
Do sada je objavila 9 knjiga: 3 autorske monografije, 2 u suradnji s nekoloko suradnika te 4 uredničke knjige. Objavljeno je 90-tak znanstvenih i stručnih radova u hrvatskim časopisima: Slovo, Croatica, Narodna umjetnost, Književna smotra, Bogoslovska smotra, Fluminensia, Kroatologija, Senjski zbornik itd. te stručnih, preglednih i kritičkih osvrta u časopisima: Vijenac, Zarez, Kolo, Nova Istra, Hrvatska revija, Lađa itd. Znatan broj radova objavljen je u inozemnim časopisima: Slavica Gandensia, Acta palaeoslavica, Kirilo-Metodievski studii, Etnografija Hrvata u Mađarskoj, Narodna tvorčist ta etnologija, Bogoslovni vestnik, Lettre Martinienne, Médievales, Cosmos (The Jurnal of the Traditional Cosmology Society), Slavia Meridionalis te u mnogim zbornicima sa znanstvenih skupova.

Suradnja na riječnicima
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Zagreb, Staroslavenski institut.
Hrvatski bibliografski leksikon, Zagreb, Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“.
Hrvatska književna enciklopedija. Zagreb, Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“.

Skupovi i predavanja
Sudjelovala na preko 70-tak znanstvenih i stručnih medievističkih, slavističkih i književnopovijesnih i kulturoloških skupova u Hrvatskoj i inozemstvu (Bugarska, Engleska, Francuska, Italija, Litva, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Slovačka, Slovenija, Španjolska).
Plenarna predavanja: 1. FEB: Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti, Dubrovnik 11.-13. prosinca 2011.; Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: sveti Martin, simbol dijeljenja, Zagreb/Dugo Selo, 4. i 5. listopada 2013.; 3. FEB: Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti, Dubrovnik 11.-13. prosinca 2013.; 10. Riječki filološki dani, Rijeka, 27.-29. studenog 2014.

Gostujuća predavanja:
Filološki fakultet u Vilnijusu (Litva), Filozofski fakultet u Zadru, Filozofski fakultet u Ljubljani, Filozofski fakultet u Rijeci.

Povremeno drži javna predavanja (Matica Hrvatska, Društvo prijatelja glagoljice), sudjeluje u priređivanju tematskih izložbi, sudjeluje u promocijama knjiga, u radio i TV emisijama (nacionalna, regionalna, inozemna).

Pedagoški rad
1996.-2010. Pedagoški / Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru, odsjek za Slovanske jezike in književnosti
2006.-2009. predavanja na doktorskom studiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
Kolegiji:
Hrvatski lektorat, (obvezni preddiplomski)
Hrvatski lektorat izbirno, (obvezni preddiplomski)

2001.- Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, odsjek za Kroatologiju.
Kolegiji:
Jezik i književnost hrvatskoga srednjovjekobvlja (2001.-2005.), (obvezni preddiplomski) /nositeljica kolegija
Hrvatska književnost srednjovjekovlja (2005.-2013.), (obvezni preddiplomski) /nositeljica kolegija
Hrvatski glagolizam (2005.-2008.), (izborni) /nositeljica kolegija
Hrvatski glagolizam (2009.-2013.), (obvezni preddiplomski) /nositeljica kolegija
Kulturna animalistika od 2010.- (izborni diplomski) /nositeljica kolegija

2013.- Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Studij kulturologije (II. godina dipl. studija):
Kolegij: Kulturni bestijarij (izborni diplomski) / redovni gostujući predavač

Administrativna djelatnost
2008.-2014. članica Znanstvenog Vijeća IEF-a
2005.-2013. predstavnica vanjskih suradnika Vijeću odsjeka za Kroatologiju Hrvatskih studija.
2006.- dopredsjednica Kulturnog centra sv. Martin – Hrvatska

Uredništvo
– Članica je uredništva Biblioteke Nova etnografija Instituta za etnologiju i folkloristiku, 2001.-
– Znanstvena savjetnica za Hrvatsku u Centre culturel européen St Martin de Tours, 2005.-
– Članica izdavačkog savjeta časopisa A M H A – Acta medico-historica Adriatica iz Rijeke, 2011.-

Članstva
Matica Hrvatska (od 1995.), Hrvatsko-makedonsko društvo (od 1996.), Hrvatsko filološko društvo (od 1988.), Društvo prijatelja glagoljice (1998.- ), Kulturni centar sv. Martin – Hrvatska (utemeljiteljica i dopredsjednica od 2006.), Medieval Chronical Society (Nizozemska), Centre culturel européen Saint Martin de Tours (od 2005.), Société International de Littérature courtoise (2004. Francuska), Društvo prijatelja životinja (2012.-).

Bibliografija