Snježana Zorić, redovita profesorica u miru na Hankuk sveučilištu za strane studije (Hankuk University of Foreign Studies, Global Campus), Seoul, Koreja.

Rođena u Zagrebu 14. veljače 1955. gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.
1973. – 1977./1985.: studij Indologije i Filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1990. magistrirala je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na temu Obred i običaj, a doktorirala na istom Odsjeku 2004. na temu Yeongsan taeje – korejski buddhistički ritual kao zrcalna slika korejske kulture.
1977. – 1991. zaposlena je u Dokumentaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu (tada Institut za narodnu umjetnost).
U tom razdoblju boravi na nekoliko studijskih istraživanja:
1979. (kolovoz) na Sveučilištu u Durhamu (Velika Britanija), istraživanje azijskih glazbenih i plesnih tradicija,
1985. (srpanj/kolovoz) terenski rad u Surakarti, Yogyakarti (Centralna Java) i Ubudu (Bali), javanske i balijske plesne i glazbene tradicije.
1988. – 1990. Na poziv južnokorejske vlade odlazi na šestomjesečni istraživački boravak u Seoul, Yonsei University (buddhizam i šamanizam).
1990. – 1994. Na poziv odlazi na mjesto profesora za hrvatski jezik i kulturu na Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Južna Koreja.
1995. – 2005. Radi na Sveučilištu Julius-Maximilian, Würzburg, na Odjelu za filozofiju i Odjelu za znanost o religiji. Predaje teme iz indijske filozofije i azijske religije.
Na Sveučilištu Ruprecht’s Karl, Heidelberg, radi na projektu Theatralität als kulturelles Modell in den Kulturwissenschaften, na temu korejskog šamanizma s naglaskom na njegova performativna obilježja.
Na Sveučilištu Philipps u Marburgu na Odjelu za komparativne kulturne i religijske studije predaje teorijske pristupe istraživanju religije.
2005. – istraživanje interreligioznosti u Brixenu, Italija.
2006. – 2008. Predaje na Teološkom fakultetu, Studio teologico Accademico Bressanone u Brixenu odabrane teme iz azijskih religija i filozofija s posebnim naglaskom na problem istine.
2008. – 2013. Zapošljava se na Sveučilištu u Zadru i predaje na Odjelu za etnologiju i antropologiju. Do ponovnog odlaska u Koreju bila je i pročelnicom Odjela te je uvela nekoliko novih kolegija na studij Etnologije i antropologije:
Antropološko pojmovlje, Izvaneuropske kulture, Interkulturalnost u suvremenoj teoriji, Teorija rituala, Antropološki obrati.
U tom je razdoblju bila i voditeljicom smjera Etnologija i antropologija na doktorskome studiju Humanističke znanosti na Sveučilištu u Zadru.
Od 2013. – 2015. kao gostujući profesor na Odjelu za južnoslavenske studije Hankuk sveučilišta za strane studije predaje hrvatski jezik i antropološke kolegije vezane uz teme Balkanizam i Kulture bivše Jugoslavije.
2015. – 2016. povratak na Sveučilište u Zadru.
2016. – 2019. povratak na Hankuk University of Foreign Studies gdje kao redovita profesorica.
Odlazi u mirovinu 2019. godine.

Polje interesa: Azijske studije (filozofija, umjetnost, religija), interkulturalnost, antropološke teorije

Terenski rad:
1985. Centralna Java i Bali
Prizren, Kosovo -zajedno s kolegom Svaniborom Pettanom istražuje sufijski ritual Dhikr
1988. Franjevački samostan Cernik, liturgijska godina
1988.–1991. Južna Koreja, buddhistička filozofija i religija, šamanizam
1991. Tajvan, buddhizam i taoizam
1992. Indija, Andhra Pradesh, interreligijski hinduizam u Sai Babinom ašramu u Puttaparthiju
Pondicherry,Tamil Nadu, Sri Aurobindova filozofija i njezina realizacija u Aurovillu
1993. Japan, Kyoto, buddhistički rituali
2005. Kota Kinabalu, Sabah, Malezijski Borneo, Orijentalizam
2006. Sri Lanka, Buddhizam i svakodnevlje
2008. Benares, Indija, Kashi – mjesto “dobro za umiranje”
2010. McLeod Ganj, Himachal Pradesh, Tibetska dijaspora / teren s grupom studenata sa Sveučilišta u Zadru
Istraživanje Bon religije u samostanu Menri u Dolanji-ju
2014./2015. Himachal Pradesh, nastavak istraživanja tibetskog buddhizma i života Tibećana u egzilu
Punjab – Le Corbusierova arhitektura u Chandigarhu
2016./2017. Bhutan, Buddhizam i koncept “sreće” u politici i religiji
2017. Kambodža, Politički buddhizam i “Killing Fields”
2018. Macau – Antropologija kockanja
2018. Tokyo, Kyoto, Nagano – japanski mentalitet na primjeru rada u nekoliko japanskih tvornica
2019. Okinawa – Ikigai, umijeće dugog življenja
2019. Mas, Bali – istraživanje smrti i pogrebnih rituala

Trenutno nastavlja istraživanje o fenomenu sreće i mnogostrukosti njegova razumijevanja započeto u Bhutanu, i završava rad o umjetnosti življenja trojice korejskih šamana na temelju njihovih biografija, mnogostrukosti osobnosti koje u sebi utjelovljuju i njihovim reprezentacijama u ritualnim izvedbama.

Objavila je niz knjiga i radova te sudjelovala na brojnim internacionalnim konferencijama (University of Harvard, California State University, Long Beach, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Humboldt-Universität zu Berlin, Universität Konstanz, Seoul National University etc.)

Bibliografija