e-mail: marks@ief.hr

Osobni podaci:
Rođena u Đurđenovcu, maturirala u gimnaziji u Našicama (1968.). Živi u Zagrebu.

Obrazovanje i akademski stupnjevi:
1973.     diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Jugoslavenski jezici i književnosti i Njemački jezik);
1980.     magistrirala na istom fakultetu (Lingvostilistička analiza  zbirke usmenih priča iz Šaptinovaca);
1996.     doktorirala na istom fakultetu (Stilografija usmene proze suvremenih zapisa. Zagrebačke usmene priče te njihove stilografske obrade u hrvatskoj književnosti).
1996.     viša asistentica,
1998.     znanstvena suradnica,
2001.     viša znanstvena suradnica,
2004.     znanstvena savjetnica,
2007.     redoviti profesor  u području humanističkih znanosti, polje: etnologija i antropologija – folkloristika (naslovno zvanje),
2010.     ponovni izbor u znanstvenu savjetnicu (trajno zvanje).

Zaposlenja:
Institut za etnologiju i folkloristiku od 1974.
Zamjenica ravnatelja Instituta za etnologiju i folkloristiku.

Znanstvena djelatnost:
Istražuje empirijski (terenski i arhivski), književnopovijesno i teorijski usmenu književnost, pretežito prozu.
Na terenskim istraživanjima boravila u Lasinjskom Sjeničaku (Kordun), Šaptinovcima, Bokšić Lugu, Feričancima, Kaniži, Komletincima, Otoku, Cerniku (Slavonija), Lastovu, Zlarinu, otoku Hvaru (Dalmacija), Donjoj Dubravi i Kotoribi (Međimurje), Konavlima te u Zagrebu. Prikupljena građa je na magnetofonskim vrpcama i u rukopisnim zbirkama pohranjena u Dokumentaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku.
Rezultati  istraživanja objavljeni su u knjigama te znanstvenim radovima u domaćim i međunarodnim (Njemačka, SAD, Ukrajina, Slovačka, Mađarska, Bugarska, Austrija, Italija, Slovenija, Poljska) znanstvenim publikacijama (Narodna umjetnost, Croatica, Umjetnost riječi, Hrvatska književna baština, Etnološka tribina, Ethnologica Dalmatica, Enzyklopädie des Märchens, Fabula, Märchen im Spiegel, Folklór es tradíció, Folkor Ukrainciv poza mežami Ukraini, Acta Ethnographica Hungarica).
Ima pet autorskih i uredničkih knjiga te više od stotinu znanstvenih radova.
Sudjeluje u izradi projekata, suorganizatorica znanstvenih skupova u organizaciji Instituta, izlaže redovito na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Nagrade i priznanja:
1994. Za knjigu Vekivečni Zagreb. Zagrebačke priče i predaje, nagrada Grada Zagreba za znanost.
2010. i 2011. Zlatna povelja Matice hrvatske za knjigu Križi lete po nebu.
2020. Nagrada HED-a za životno djelo.

Rad na domaćim projektima i programima:
2006.   Diskurzivni aspekti kulturnog identiteta: Interpretativne razine tradicije
2006.   Hrvatski kulturni krajolik
2001.- 2006.    Mitska bića hrvatskih usmenih predaja
1996.-2000.     Etnografija Hrvata: tradicija, folklor, identitet
1991.-1995.     Narodna umjetnost: regionalna i tematska istraživanja

Sudjelovanje u međunarodnim znanstvenim projektima:
1998.-2006.    Interdisziplinäre Erzählforschung (1998. – 2006.)
nositelj: Institut für Volkskunde, Fach Europäische Ethnologie, Universität Innsbruck.
1999-2001      Plurilinguismo nell’Europa del Settecento, Inter-University Centre (IUC) iz Dubrovnika i Sveučilište u Udinama

Članstva u inozemnim i domaćim znanstvenim i stručnim udruženjima:
– predstavnica Republike Hrvatske u Folklorističkom komitetu pri međunarodnom komitetu Slavista;
– International Society for Folk Narrative Research (ISFNR);
– Societé internationale d’ethnologie e de folklore (SIEF);
– Hrvatsko filološko društvo;
– Hrvatsko etnološko društvo;
– Društvo folklorista Hrvatske (do 1991.)

Uredništva znanstvenih časopisa i publikacija:
– od 1998. neprekidno u uredništvu međunarodnog časopisa časopisa Narodna umjetnost (svesci 36/1 – 47/1);
– knjiga Hrvatsko-austrijske usporednice = Kroatisch-Österreichische Parallelen, Zagreb 1993. (s Nives Rittig -Beljak);
– urednica za Hrvatsku međunarodnoga izdanja Internationale volkskundliche Bibliographie (IVB), (za 1997., 1998. i 1999. godinu), hrsg. Reiner Alsheimer, “Dr. Rudolf Habelt GmbH”, Bonn, 2000.
– temat “Konavoska folklorna i književna baština” u časopisu  Dubrovnik 1998/1.
– knjiga Povijesne zaobilaznice: Nijemci i Austrijanci u Hrvatskoj (2. prošireno izdanje. Zagreb, ožujak 2009. s Nives Rittig -Beljak).
– knjiga Izazov tradicijske baštine: Svečani zbornik za Zoricu Vitez (Zagreb, prosinac 2009. s N. Ceribašić).
– urednica za hrvatsku  folklorističku i etnološku anotiranu bibliografiju u Međunarodnoj komisiji za slavenski folklor pri Međunarodnom komitetu slavista. (Izdanje izlazi svake četiri godine uz Međunarodni slavistički kongres.)
– urednica  prikaza hrvatskih znanstvenih folklorističkih prinosa u ediciji Slavistická folkloristika (Bratislava).
– suurednica (s akademkinjom M. Bošković-Stulli) područja usmene književnosti u Enciklopediji hrvatske književnosti Leksikografskog zavoda  “Miroslav Krleža”.

Stručna i javna djelatnost:
– sudjelovala u radu Prosudbene skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i  športa  za ocjenjivanje  znanstvenih projekata s područja etnologije, antropologije i folkloristike.
– recenzentica znanstvenih projekata, sveučilišnih studija, znanstvenih knjiga i rasprava.
– suradnica Enzyklopädie des Märchens (Göttingen).
– članica Upravnog vijeća Etnografskog muzeja u Zagrebu.
– suradnica Hrvatskoga radija, Hrvatske televizije te Matice hrvatske.
– predavala na međunarodnoj Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku (2002. i 2003.).
– rad na popularizaciji znanosti te mnogorojni i česti nastupi na javnim tribinama, objavljuje tekstove u tisku i elektroničkim medijima.

Sveučilišna nastava:
– nositeljica kolegija Poetika usmene predaje na poslijediplomskoj (sada doktorskoj) nastavi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Odsjek za kroatistiku);
– vodi kolegij Usmena predaja: povijesni, antropološki, kulturološki, mitološki  te interdisciplinarni aspekti na poslijediplomskom i doktorskom studiju Povijest stanovništva (nositelj Institut za povijest HAZU, Dubrovnik).
– predaje dodiplomske kolegije Hrvatska mitologija te Hrvatska usmena književnost na Hrvatskim studijima (od  školske godine 2000./01.).
– na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu nositeljica kolegija Uvod u folkloristiku (dodiplomska i diplomska nastava).
– povremeno predaje na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu;
– na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru predavala kolegij Usmena književnost. Trenutno mentorica petorima doktorandima te članica ili predsjednica povjerenstava za ocjenu završnih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.

Bibliografija