Sustavnom obradom i valorizacijom već postojećih animalističkih podataka u kapitalnim djelima hrvatske etnografije i folkloristike 19./20. stoljeća, kao što je Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena (ZNŽO), u prikupljenome terenskom gradivu pohranjenome u Dokumentaciji IEF-a i novim terenskim istraživanjima projekt BESTIA posvetit će se obradi ključnih animalnih subjekata hrvatske etnotradicije te ih objediniti u proširenoj verziji leksikona Bestijarij hrvatske etnokulture započetog u okviru projekta Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse (ANIMAL), HRZZ, 2020. – 2024. Uvođenjem astroetnološkog istraživačkog smjera proširuju se dosadašnji animalistički interdisciplinarni pristupi IEF-ovih projekata, a interpretativna demonstracija susretišta antrozooloških i arheozooloških istraživanja životinja projekta BESTIA doprinosi bioetičkoj/zooetičkoj i posthumanističkoj paradigmi. To se prvenstveno odnosi na sagledavanje međuvrsne komunikacije u suvremenoj umjetničkoj praksi (komparativno s gradivom koje se odnosi na tradicijske prakse), suživota ljudi i životinja u suvremenim i prapovijesnim zajednicama, kao i na ekokritičke (tematiziranje utjecaja lokalnih politika na prirodno i kulturno nasljeđe, klimatskih promjena i međuvrsne etnografije na izvedbenoj sceni) i ekofeminističke teme (akcije usmjerene na klimatsku pravdu, s naglaskom na utjecaj mliječne i mesne industrije na globalno zatopljenje).